Magnified Healing® 擴大療癒法

此為觀音上師命名的「宇宙中最高的神所創造的擴大療癒法」,簡稱為「擴大療癒法」(Magnified Healing)。觀音上師特別強調,她並非這種療癒法的創始者,擴大療癒法是來自神的禮物。

擴大療癒法療癒所有層面:身體、情緒體、心智體、以太體、以及靈性體等。 其能量是與最高的神所共同創造的能量,成為擴大療癒能量。 擴大療癒能量在兩手之間流動,穿透被療癒者的身體,立即清理並釋放所有被誤用與失衡的能量,然後將它們送到紫色火燄中轉化。

服務詳情及預約方法:

1. 平衡全身的能量

2. 平衡七個主要脈輪(可指定特定脈輪,及請求更集中的療癒,例如心輪)

3. 自選想改善的特定項目(例如某病症、戀人關係、夫妻關係、親人關係及情緒問題等)

4. 自選一項想改善的疑難,交給觀音上師(例如戀愛問題、金錢問題、與別人的關係等)

5. 只限遠距

6. 大約20分鐘

歡迎為自己及家人們預約。

如果你想感受此擴大的能量,

及觀音上師的溫暖和療癒,

歡迎預約。

個案回饋: 

💌 「完成左幾次觀音療癒,我和父親有激烈嘅鬧交,我唔知點解會好勇甘去講我咁多年嘅感受,之後好神奇地有種破冰嘅感覺,關係改善左,我覺得係觀音姐姐幫我安排,好感激觀音同埋你!」 

💌「你幫我做時侯 我不停喊 當我放感情問題上去蓮花 我見到我初戀男友 我諗觀音想我知道 呢個人對我傷害太深 想我放手 我會加油 多謝你們咁溫柔的能量…」